گروه کاربران لینوکس مشهد

گروه کاربران لینوکس مشهد به منظور اداره بهتر جلسات و نتیجتاً استفاده بهینه از جلسات خود برای هر جلسه شخصی را به عنوان مسؤل تعیین می‌کند. شخصی که به عنوان مسؤل انتخاب می‌شود وظایفی دارد که عبارتند از:

  1. تنظیم دستور جلسه‌ی در پیش شامل: زمان و مکان برگزاری جلسه و دستور جلسه
  2. گردآوری آخرین اخبار دنیای متن باز و ارائه آن‌ها در جلسه
  3. ارسال خبر برگزاری جلسه به سایت تکنوتاکس چند روز قبل از برگزاری جلسه
  4. تهیه و تنظیم گزارش جلسه‌ی برگزار‌شده و قرار دادن آن در سایت (در طبقه‌بندی گزارش جلسات)
  5. تحویل پرده‌ها و پوستر گروه به مسؤل جلسه بعد